Category: kenji mizoguchi

The Crucified Lovers (1954)

The Crucified Lovers (1954)

The Crucified Lovers (1954)

The Crucified Lovers (1954)

The Crucified Lovers (1954)

The Crucified Lovers (1954)

A Geisha (1953)

A Geisha (1953)

A Geisha (1953)

A Geisha (1953)