3:10 to Yuma (USA, 2007)

3:10 to Yuma (USA, 2007)